• Trang chủ
  • Hướng dẫn đăng ký cấp giấy phép

Đài vệ tinh trái đất

25/10/2016

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, ban hành ngày 23/3/2015, mẫu 1m được dùng để kê khai khi đề nghị cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; gia hạn (không thay đổi nội dung trong giấy phép); ngừng (khi giấy phép còn hiệu lực); bổ sung, thay đổi một số nội dung trong giấy phép đã được cấp đối với đài vệ tinh trái đất.

Băng tần

25/10/2016

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, ban hành ngày 23/3/2015, mẫu 2 được dùng để kê khai khi đề nghị cấp mới giấy phép sử dụng băng tần; gia hạn (không thay đổi nội dung trong giấy phép); ngừng (khi giấy phép còn hiệu lực); bổ sung, thay đổi một số nội dung trong giấy phép sử dụng băng tần đã được cấp

Vệ tinh địa tĩnh

25/10/2016

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, ban hành ngày 23/3/2015, mẫu 3a được dùng để kê khai khi đề nghị cấp mới giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh; gia hạn (không thay đổi nội dung trong giấy phép); ngừng (khi giấy phép còn hiệu lực); bổ sung, thay đổi một số nội dung trong giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh đã được cấp.

Vệ tinh phi địa tĩnh

25/10/2016

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, ban hành ngày 23/3/2015, mẫu 3b được dùng để kê khai khi đề nghị cấp mới giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh phi địa tĩnh; gia hạn (không thay đổi nội dung trong giấy phép); ngừng (khi giấy phép còn hiệu lực); bổ sung, thay đổi một số nội dung trong giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh phi địa tĩnh đã được cấp.

Các tin đã đưa: