• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

17/11/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

05/11/2009

Mua sắm 01 xe kiểm soát lưu động và các thiết bị phụ trợ kèm theo_Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Dự án: Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

23/07/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

05/05/2009

Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Dự án:

...

Mời thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

Dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

...