• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực II
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Họ và tên: Ông Lê Công Thành

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 028.37404179 - Máy lẻ 203

Email: thanhlc@rfd.gov.vn