• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Họ và tên: Bà Phan Thị Thu Hương

Chức vụ: Trưởng Phòng kiêm kế toán

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236.3933626

Email: huongpt@rfd.gov.vn