• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực IV
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Họ và tên: Bà Huỳnh Phương Châu

Chức vụ: Trưởng Phòng kiêm kế toán

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0292.3832760

Email: chauhp@rfd.gov.vn