• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng nghiệp vụ
  • Lãnh đạo phòng

Phòng nghiệp vụ

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0225.3827855; Máy lẻ: 202

Email: hangnt@rfd.gov.vn