• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

Họ và tên: Ông Nguyễn Thế Cường

Chức vụ: Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238.3520761; Máy lẻ: 211

Email: cuongnt@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Đỗ Đình Roanh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238.33833511 ; Máy lẻ: 211

Email: roanhdd@rfd.gov.vn