• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng kiểm tra xử lý
  • Lãnh đạo phòng

Phòng kiểm tra xử lý

Họ và tên: Ông Lê Song Hào

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238.33833511, Máy lẻ 217

Email: haols@rfd.gov.vn