• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng nghiệp vụ
  • Lãnh đạo phòng

Phòng nghiệp vụ

Họ và tên: Ông Lê Hoàng Nguyên

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0258.3892567

Email: nguyenlh@rfd.gov.vn