• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Họ và tên: Phan Thanh Quang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0210.3943615

Email: quangpt@rfd.gov.vn