Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2017.

Thông tư 13/2013-TT-BTTTT

Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz