Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày
Tên thủ tục Cơ quan ban hành Tải về
Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, sử dụng có điều kiện
Cấp mới chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Đài bờ liên lạc với tầu cá
Quy định chung về phí và lệ phí Bộ Tài chính
Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
Phí sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
Phí sử dụng tần số vô tuyến điện (Khi cấp phép thử nghiệm) Bộ Tài chính
Cấp mới thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư
Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện
Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với đài vô tuyến điện của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài
Hệ thống đăng ký cấp phép qua mạng
Sử dụng tần số và thiết bị trong trường hợp khẩn cấp
Đài tàu
Truyền thanh không dây
Nội bộ dùng riêng di động
Đại biểu nước ngoài
Đài vệ tinh trái đất
Vi ba
Phát thanh truyền hình
Đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ
Quỹ đạo vệ tinh
Triển lãm
Băng tần
Đài vô tuyến điện nghiệp dư