Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày
Tên thủ tục Cơ quan ban hành Tải về
Đài bờ liên lạc với tầu cá
Cấp mới hàng không
Phương tiện nghề cá
Đài tàu
Truyền thanh không dây
Nội bộ dùng riêng di động
Đại biểu nước ngoài
Đài vệ tinh trái đất
Vi ba
Phát thanh truyền hình
Đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ
Quỹ đạo vệ tinh
Triển lãm
Băng tần
Đài vô tuyến điện nghiệp dư