Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

27/04/2020

(rfd.gov.vn)-