Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm: xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô con

(rfd.gov.vn)-