Bổ sung 02 dự án Luật vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022: Cần đảm bảo tính khả thi

23/11/2021

(rfd.gov.vn)- Sáng ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Toàn cảnh Phiên họp.

Tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022); trường hợp thay đổi phạm vi để sửa đổi toàn diện Luật thì đề nghị Chính phủ chuẩn bị lại hồ sơ cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung, làm rõ ý kiến của các cơ quan của Quốc hội trong Báo cáo thẩm tra, khẩn trương tổ chức soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3/2022.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại  kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội nhận thấy, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trước đây đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, sau đó điều chỉnh sang Chương trình năm 2020 để thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, khắc phục những vấn đề bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, ngày 06/3/2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 75/TTr-CP về dự án Luật này. Tuy nhiên, qua xem xét ý kiến thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận: “Tạm thời rút dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi Chương trình kỳ họp thứ 9 để Chính phủ, ngành y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội sau khi xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị của Chính phủ bổ sung 02 dự án Luật.

Do đó, việc Chính phủ tiếp tục đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022 là thực hiện đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; bảo đảm kịp thời triển khai nhiệm vụ lập pháp đã được xác định tại Đề án Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Sửa đổi Luật cần đảm bảo tính khả thi và khắc phục được những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn

Cho ý kiến tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Tuy nhiên, để bảo đảm tuổi thọ của luật, tính khả thi, đồng bộ, nhất quán với quan điểm, chủ trương của Đảng, định hướng sửa đổi, bổ sung; khắc phục những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và nhất là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, tránh việc điều chỉnh Chương trình nhiều lần, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần có một số lưu ý. Theo đó, đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chính phủ cần cân nhắc, rà soát kỹ lưỡng để đề xuất phù hợp về quy mô, mức độ, phạm vi sửa đổi (sửa đổi toàn diện hay sửa đổi, bổ sung một số điều), trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các luật có liên quan như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Viễn thông, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí và lệ phí, Luật Đấu giá tài sản; Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Hiệp định WTO, các Hiệp định thương mại tự do và thực tiễn nhu cầu đặt ra, số lượng các điều luật sửa, bản chất sửa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại Phiên họp.

Việc chuẩn bị hồ sơ ở các bước tiếp theo của Luật cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, nhất là việc tổng kết, đánh giá tác động chính sách. Ngoài việc khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lần sửa đổi này hết sức lưu ý đến việc: Bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; Phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan quản lý chuyên ngành; Thúc đẩy cho được sự phát triển thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Liên quan đến 04 chính sách quan trọng đề xuất hoàn thiện trong dự án luật sửa đổi lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ về nội hàm của từng chính sách, đồng thời bổ sung về đánh giá tác động và thuyết minh chi tiết về các phương án khả thi lựa chọn. Bên cạnh đó là bổ sung quy tắc, quy định về quản lý và sử dụng tần số cho lĩnh vực Quốc phòng an ninh, dân sự; Giải quyết tốt vấn đề bảo vệ chủ quyền, trong cấp phép, sử dụng tần số vô tuyến điện, đăng ký tần số trên biển đảo.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất báo cáo cáo thẩm tra về đề xuất của cơ quan thẩm tra là chưa quyết định bổ sung ngay dự án luật này vào chương trình năm 2022 mà đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án luật đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào tháng 3/2022, trên cơ sở cơ quan thẩm tra, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), đồng thời với việc bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng năm 2022. Việc hoàn thiện hồ sơ phải trên tinh thần khẩn trương, tập trung để bảo đảm được tiến độ nêu trên, theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 vừa được Quốc hội thông qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần quan tâm các chính sách cơ bản, mới dự kiến đề xuất trong dự án luật lần này, tiếp tục rà soát, đánh giá tác động, tính khả thi, đặc biệt chú ý tới các nội dung:

Thứ nhất: Quy định cải thiện, nâng cấp chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; giảm sự chênh lệch chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giữa các tuyến, vùng, miền. Sớm hình thành các Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo khu vực, theo vùng.

Thứ hai: Quy định ưu tiên đối với công tác khám, chữa bệnh, vật chất, trang thiết bị y tế; đầu tư nguồn nhân lực y tế cơ sở đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện tuyến cuối ở một số địa bàn theo khu vực địa lý.

Thứ ba: Quy định để thúc đẩy phát triển một số hình thức khám, chữa bệnh phù hợp với xu thế hiện nay và thời gian tới như: khám, chữa bệnh từ xa; biện pháp chữa bệnh kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ​phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự quan tâm đến hồ sơ và các chính sách thực hiện của 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đồng thời mong rằng, cơ quan soạn thảo và thẩm tra các dự án luật lưu ý đến những vấn đề này.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan cần có sự đánh giá báo cáo tác động của các thủ tục hành chính phát sinh mới với môi trường kinh doanh, những sửa đổi của dự án Luật phải đảm bảo sự hội nhập, phù hợp thông lệ và với các điều ước quốc tế, thể lệ vô tuyến điện quốc tế... Ngoài đánh giá những tác động về kinh tế- xã hội, cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần chú ý tới vấn đề đảm bảo quốc phòng và an ninh trong dự án Luật. Việc sửa đổi một số điều hay sửa đổi toàn diện Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần được rà soát, hoàn thiện thêm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện phải đảm bảo tương thích với nhiều luật mới như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Viễn thông, Luật Quản lý tài sản công...

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cơ quan soạn thảo luật làm rõ ranh giới giữa y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo Luật Bảo hiểm y tế và Luật Khám, chữa bệnh; phạm vi, đối tượng tác động khi điều chỉnh Luật. Về mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật, luật hóa các thể chế phải lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa loại hình dịch vụ để có thể huy động sự tham gia tích cực của các Hội nghề nghiệp, ngành nghề và người bệnh cũng như đảm bảo công bằng trong tiếp cận, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của cả cơ sở y tế công lập và tư nhân; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đồng tình với ý kiến của Ủy ban Xã hội về việc cần đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 để cụ thể hóa các quy định khám chữa bệnh trong dự án Luật. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Ban soạn thảo dự án Luật cần làm rõ các quy định về khám chữa bệnh từ xa, mô hình khám chữa bệnh Bác sĩ gia đình...

Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập rõ hơn về các nội dung sửa đổi của 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Lãnh đạo các Bộ bày tỏ sự cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho biết tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các dự án Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận tại Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao Chính phủ và các cơ quan đã khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng 02 dự án Luật này để kịp thời thể chế hoá các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Điều đó cũng thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của Chính phủ kịp thời triển khai các nhiệm vụ lập pháp đã xác định tại Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được Bộ Chính trị thông qua. Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Pháp luật khẩn trương tổ chức thẩm tra, nêu nhiều ý kiến có tính phản biện cao, chất lượng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ, nhất trí bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra, khẩn trương tổ chức soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3/2022.

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về nguyên tắc việc trình Quốc hội dự án Luật này tại kỳ họp thứ 3 để cho ý kiến và trình thông qua tại kỳ họp thứ 4 nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Tuy nhiên, hồ sơ dự án Luật cần tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh nhiều nội dung như các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát biểu và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước mắt chưa bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị ngay sau phiên họp này, Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu ý kiến của các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Ủy ban Xã hội chủ trì thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3/2022.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật, đồng thời quyết định việc trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và bổ sung dự án Luật vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022./.

(Theo Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam)