Danh sách các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

07/05/2015

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo Danh sách các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện