Thông báo về việc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản là quyền thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây