Thông báo tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

06/04/2020

(rfd.gov.vn)-

Thực hiện công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo không đình trệ công việc, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo:

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải từ 8h00 ngày 06/04/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thông báo này thay cho Thông báo về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải ngày 31/3/2020.

Trân trọng thông báo./.