Hệ thống văn bản QPPL về tần số vô tuyến điện đến năm 2020

27/04/2020

(rfd.gov.vn)-

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Hiệu lực

(còn/hết hiệu lực, cần sửa đổi bổ sung,...)

Đã được thay thế bằng văn bản khác /Đề xuất sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

I

Luật

1

Luật Tần số vô tuyến điện

42/2009/QH12 ngày 23/11/2009

Luật Tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

Đang lập đề cương đề xuất sửa đổi bổ sung trình trong năm 2021

II

Nghị định

1

Nghị định

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Còn hiệu lực

 

 

2

Nghị định

49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020

 

3

Nghị định

174/2013/NĐ-CP

13/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

4

Nghị định

51/2011/NĐ-CP

27/06/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

5

Nghị định

55/2010/NĐ-CP

24/05/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

6

Nghị định

50/2009/NĐ-CP

21/05/2009

Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

7

Nghị định

142/2004/NĐ-CP

08/07/2004

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

8

Nghị định

24/2004/NĐ-CP

14/01/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

9

Nghị định

79/CP

19/06/1997

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính - viễn thông và tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

10

Không có Nghị định quy định/ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật

 

 

 

III

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định

02/2017/QĐ-TTg

ngày 17/01/2017

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Còn hiệu lực

(05/03/2017)

 

 

2

Quyết định

01/2015/QĐ-TTg

ngày 07/01/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Còn hiệu lực

 

 

 

3

Quyết định

71/2013/QĐ-TTg

Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Còn hiệu lực

 

 

 

4

Quyết định

16/2012/QD-TTg ngày 08/3/2012

Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

 

Đang xây dựng Nghị định thay thế, dự định trình Chính phủ trong tháng 5/2020. Lý do:

- Không thống nhất và đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đấu giá tài sản và Luật Quản lý tài sản công

5

Quyết định

22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Còn hiệu lực

 

 

6

Quyết định

835/QĐ-TTg ngày 03/06/2014

Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Còn hiệu lực

 

 

IV

Thông tư của Bộ TT&TT

1

Thông tư

24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

TT này bãi bỏ TT 02/2008/TT-BTTTT ngày 04/04/2008 hướng dẫn về cấp giẩy phép băng tần

2

Thông tư

26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010

Ban hành Quy hoạch băng tần 2300-2400MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Còn hiệu lực

 

Đang xây dựng thông tư thay thế, dự kiến ban hành tháng 8/2020

3

Thông tư

27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010

Ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Còn hiệu lực

 

Đang xây dựng thông tư thay thế, dự kiến ban hành tháng 8/2020

4

Thông tư

20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Còn hiệu lực

 

 

5

Thông tư

19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Còn hiệu lực

 

 

6

Thông tư

12/2012/TT-BTTTT ngày 12/12/2012

Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

 

7

Thông tư

03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Còn hiệu lực

 

 

8

Thông tư

13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định di động và mặt đất băng tần 30-30.000MHz

Hết hiệu lực

Đã thay thế bằng TT 17/2018/TT-BTTTT ngày 14/12/2018

 

9

Thông tư

19/2013/TT-BTTTT ngày 02/12/2013

Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng

Còn hiệu lực

 

 

10

Thông tư

18/2014/TT-BTTTT 26/11/2014

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

 

11

Thông tư

21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”

 

 

 

12

Thông tư

29/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện

 

 

 

13

Thông tư

04/2015/TT-BTTTT ngày 10/03/2015

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Còn hiệu lực

 

 

14

Thông tư

05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

 

15

Thông tư

12/2015/TT-BTTTT ngày 29/5/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

 

16

Thông tư

14/2015/TT-BTTTT ngày 15/6/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

Còn hiệu lực

(01/01/2016)

 

 

17

Thông tư

02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016

Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

(25/03/2017)

 

 

18

Thông tư

34/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57- 66 GHz

Còn hiệu lực

(14/02/2017)

 

 

19

Thông tư

40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Còn hiệu lực

(14/02/2017)

 

 

20

Thông tư

44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Còn hiệu lực

(10/02/2017)

 

Đang xây dựng thông tư thay thế, dự kiến ban hành tháng 8/2020

21

Thông tư

46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Hết hiệu lực

Đã được sửa đổi bổ sung bằng TT 18/2018/TT-BTTTT

 

22

Thông tư

04/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz

Còn hiệu lực

09/6/2017

 

 

23

Thông tư

37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Còn hiệu lực

23/01/2018

 

 

24

Thông tư

17/2018/TT-BTTTT ngày 14/12/2018

Về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30 - 30000 MHz

 

Còn hiệu lực

(28/01/2019)

 

Thay thế TT 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013 quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định di động và mặt đất băng tần 30-30.000MHz

25

Thông tư

18/2018/TT-BTTTT ngày 14/12/2018

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Còn hiệu lực

 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT

26

Thông tư

21/2018/TT-BTTTT

 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz”

 

 

 

27

Thông tư

19/2018/TT-BTTTT

 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”

 

 

 

28

Thông tư

19/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019

Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

 

 

 

29

Thông tư

17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

 

 

 

30

Thông tư

14/2019/TT-BTTTT

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

 

 

 

V

Quyết định cá biệt của Bộ TT&TT

1

Quyết định

Quyết định 1761/QĐ-BTTTT ngày 01/09/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

 

Còn hiệu lực

 

 

 

2

Quyết định

Quyết định 1761/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017

Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2018-2020

Còn hiệu lực

 

 

 

3

Quyết định

310/QĐ-BTTTT ngày 14/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Còn hiệu lực

 

 

 

VI

Thông tư của Bộ Tài chính

1

Thông tư

265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Còn hiệu lực

 

 

 

2

Thông tư liên tịch

21/2015/TT-BTC ngày 21/7/2015

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Còn hiệu lực

 

 

3

Quyết định

22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Hết hiệu lực

 

 

4

Thông tư

97/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

 

Hết hiệu lực

 

 

VII

Thông tư liên tịch

1

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA ngày 09/5/2013

Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội

Còn hiệu lực

 

 

2

Thông tư liên tịch

01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/02/2012

Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

 

Còn hiệu lực