Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

23/02/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 17/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về lĩnh vực tần số vô tuyến điện, Bộ TTTT thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn như:

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch truyền dẫn, phát sóng; quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phân chia băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban hành quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, quy định về điều kiện phân bổ, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện, băng tần số VTĐ; quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các loại thiết bị VTĐ được miễn giấy phép, quy định điều kiện kỹ thuật (tần số, công suất phát) cho các thiết bị VTĐ trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép tần số VTĐ; kiểm tra, kiểm soát tần số và thiết bị VTĐ, xử lý nhiễu có hại; quản lý chất lượng phát xạ VTĐ, tương thích điện từ và an toàn bức xạ VTĐ theo quy định của pháp luật; đăng ký tần số quốc tế, phối hợp quốc tế về tần số VTĐ và quỹ đạo vệ tinh.

Quy định về đào tạo VTĐ viên; chứng chỉ VTĐ viên; đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ VTĐ viên; công nhận chứng chỉ VTĐ viên hàng hải cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam.

Trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số VTĐ.

Nghị định 17/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

BBT